Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Личността и делото на Исус Христос
2. Стар Завет
Google

2. СТАР ЗАВЕТ

2.1 Изпълнени пророчества за Исус Христос

Ако обърнем по-голямо внимание на пророчествата пророкувани в Стария Завет и изпълнени в Новия ние ще установим, че като че ли целия живот на Господ Исус ги следва. Самия Исус потвърждава това, като казва: “Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците, не съм дошъл да разруша, но да изпълня” - Мат 5:17.

Има една фраза, която често се повтаря в евангелията: “за да се сбъдне реченото от пророка, който казва…” или “с това се изпълни реченото от пророка, който казва:….”. Тази фраза предшества всеки важен момент в живота Му: Раждането от девица - Мат 1:22, във Витлеем - 2:5; Бягството в Египет заедно с Неговите родители - Мат 2:15; Потвърждение, че Бог Го изпраща, като Спасител и Избавител на света - Лука 1:67-73, че Той е Божия помазаник, Месия Лука 4:17-21; Йоан 1:40-45; Той е Пророкът, Който щеше да дойде на света Йоан 6:14; Установяването на Капернаум като център на Неговото служение - Мат 4:14; Служението му да изцерява болните - Мат 8:17; Поучението му под формата на притчи - Мат 13:34-35; Тържественото влизане в Ерусалим възседнал магаре - Мат 21:1-5; Смъртта и възкресението - Лука 18:31-33; Страданията и прославянето Му - Лука 24:25-27; Купуването на нива за погребения с 30те сребърника - цената на Неговия живот - Мат 27:1-10; Павел “уверяваше за Исуса от закона и пророците” - ДА 28:23.

2.2 Христофании

Обикновенно появата на Исус Христос в Стария Завет се свързва с Ангела Господен. Има различни мнения дали той наистина е Христос или някакъв друг Божествен агент. Повечето от богословите като например Чарлз Райри поддържат мнението, че той е именно проявление на второто лице на Троицата. Според него има два основни аргумента за това твърдение: Първия е, че за ангела Господен, който е придружавал Израел при излизането му от Египет (Из 14:19, 23:20) се казва в Новия Завет, че това е бил Христос: Защото, братя, желая да знаете, че, макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос) - 1 Кор 10:1-4. Втория е, че в Новия Завет, след Въплъщението на Христос, появите на Ангела престават. 3

Пасажите, в които се описват неговите явявания обикновено го поставят в ролята на посредник между Бог и човек. За това ни говори случката с Агар (Бит 16:7- 14). След като Сара изгонила Агар от дома си ангела Господен я посетил при един кладенец, утешил я в нейната скръб, прогласява волята на Бога за нея и за детето, което трябва да се роди и.т.н. Интересно е да забележим с какво отношение се обръща Агар към него и как го нарича. Стих 13 “Тогава Агар даде на Господа, Който и говореше това име: Ти си Бог, Който вижда…”. Тя гледа на ангела като на Бог, не просто като на Негов пратеник.

Подобно е отношението и на Авраам след като му каза да не принася сина си Исак в жертва (Бит 22:11-18), също четем, че самия ангел назовава себе си Бог. В стихове 14:16 се казва: ”И Авраам наименува това място Йеова ире, и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли. Тогава втори път ангела Господен викна на Авраам от небето и рече: В Себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син ще те благословя…”.

Ние често говорим за срещата на Мойсей с Бога при горящия храст, но като, че ли винаги ни убягва, че Бог тук е обозначен с Господния ангел (Изх 3:2,4): “И ангел Господен му се яви в огнен пламък изсред една къпина…., А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той рече: Ето ме.

2.3 Месия

В Стария Завет с прозвището Месия или Помазаник се именували пророците, първосвещениците и царете, тяхното служение е било предобраз на новозаветното служение на Исус Христос за изкуплението на човешкия род4. Тези три служения в Нови Завет се съчетават в личността на Исус Христос.

В Лука 24:19 Той е назован Пророк: “ И един от тях, на име Клеопа, в отговор Му рече: Само ти ли си пришелец в Ерусалим и не знаеш станалото там тия дни? И рече им: Кое? А те му рекоха: Станалото с Исуса Назарянина, Който бе пророк, силен в дело и в слово пред Бога и пред всичките люде”.

За първосвещеническата роля се разисква изключително много в посланието към Евреите като например в 3:1 “Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса” и 5:5-6 “така и Христос не присвои на Себе Си славата да стане първосвещеник, а Му я даде Оня, Който Му е казал: "Ти си Мой Син. Аз днес Те родих"; както и на друго място казва: "Ти си свещеник до века. Според чина Мелхиседеков".

Самия Христос назовава Себе Си Цар в Йоан 18:36-37: “Исус отговори: “Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук. Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас”.

Григорий Нисийски, Лактанций и историка Евсевий са се опитали да обяснят трикратното служение на Исус, тяхната формулировка е потвърдена и развита от съвременните богослови, тя гласи:

Човекът в своето греховно състояние страда от три беди: от невежество или незнание на истината и доброто, от греха като вътрешна нагласа на душата, и от безсилие да се бори със заобикалящото го от всички страни зло и особено смъртта. Следователно да бъде изкупен човешкият род ще рече да бъде избавен от тези три беди. Тройното служение на Спасителя като Пророк или Проповедник и Учител на истината, като Първосвещеник или Жертвоприносител и Изкупител от греха и като мощен в борбата със злото Цар в царството на правдата, удовлетворява напълно тези три изисквания.5

Аз бих добави, че не само ги удовлетворява, но и ни избавя от тях.

Назад | Съдържание | Напред