Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1, “Преглед на периода по години”

1984 - В ББЦ – София има само стари вярващи64
- църквата има 5 ръкоположени служители

1985 - Съживление сред младежите. Повярват много млади хора, които стават основа за основаване на нови църкви в София и страната: Пламен Цолов – “Рема-Младост”; Ганчо Куртев - Добрич; Албен Хубенов - Смолян; Митко Димитров - Харманли, брат Филип - Варна, брат Кирчо - Любимец, и др.
- Начало на младежки събрания в съботен ден
- Начало на излети сред природата (до 1989г., предимно през летния период): Рилски манастир, в Рила планина, хижите “Скакавица” и “Иван Вазов” с участието на отговорниците за Източна Европа на Church of God Алберт Делонг и Поул Лаустер.

1987 - (началото) за 1-2 месеца ББЦ се събира в Конгрешанската църква
- Затваряне на събранието в кв. “Емил Марков” от комунистите
- брат Павел е интерниран за три месеца в с. Михалково (Смолянски окръг)
- Интернирани са още: Тома Спасов (за 27 м., в с. Дебелт (Бургаски окръг), и в с. Трояново (Старо-Загорски окръг), Станислав Тодоров за 2м., в с. Орляк (Добричко), и др.
- Начало на събранията в “Горницата”
- Андрей Авраамов се спасява на едно младежко събрание

1988 - Натискът намалява, възможност за първи обществени прояви
- Първи излизания на пастори извън страната. На конференция в Германия
- Ръкоположени са четирима от повярвалите през 1985г. младежи, които се връщат по родните си места и пастируват църкви
- Младежки лидери са Петър Цончев и Евгени Делчев (до 1991г.)

1989 Началото на свободата
- (зимата) учредяване на “Младежка Рема Академия”, с цел разпространение на евангелието с председател Борислав Беловарски, Пламен Цолов и Симеон Грозданов
- Първи евангелизации под разпънатата палатка в кв. “Христо Ботев” и кв. “Факултета”. Събират се ок. 1000 души. Проповядват п-р Павел Игнатов и Тим Корнет
- Във кв. “Факултета”, под разпънатата палатка се спасява Г. Бакалов

1990 - Църквата наема обществени зали – залата на “ВИАС”, кино “Петър Берон”, за провеждане на редовни богослужения
- Младежки събрания в клубчето на ул. “Кирил и Методий”
- Основава социален център на бул. “Владимир Заимов”
- Начало на мащабна евангелизационна програма (до 1993г.): улични събрания, използване първите брошури за евангелизация (Евангелизации с Тим Корнет, концерти на Power Unlimited)
- Начало на Библейско у-ще “Оазис на любовта” с Кийт де Майо
- Първа регистрация (януари)
- Отцепване на ОБЦ (септември)
- Основаване на Евангелски алианс, (с дейното участие на църквата)
- (зимата) излиза с петиция от 5 точки, за алтернативна военна служба, право на вероизповедание, и др.
- (пролетта) наема зала 3 на НДК, а за големите празници ползва 1ва зала
- Пламен Цолов основава църква “Рема-Младост” (януари)

1991 - първи семинари за неделни учители
- начало на хвалебното служение на гр. “Елей”
- Андрей Авраамов основава църква “Витлеем”
- Любомир Бозмаров основава църква “Войни на Христа”

1992 - Георги Бакалов основава църква “Слово на живот”
- Станислав Тодоров основава църква “Библейска вяра”
- Първият редовен випуск на Б.А. “Логос”
- Първият брой на “Християнски вести” (за рождество Христово)
- Младежки лидер е брат Венцислав Стойков (до 1997г.), събрание над 150 души, Студенти, ученици, др. от София и страната

1993 - Начало на стагнация
- медийна война срещу ББЦ и другите евангелски църкви
- ограничаване на свободите
- Вдигат цените на залите за нашата църква в Н.Д.К.
- Концерт на Фил Дрискол и “Power unlimited” в НДК
- Откриване на сградата във кв. “Факултета”

1994 - Откриване на сградата в кв. “Булина ливада”
- Откриване на сградата във кв. “Филиповци”

1995 - Започва роенето на църквата на квартални и селски църкви (28)
- 20 действащи пастири и дякони

Приложение 2, “Анкета попълнена от 40 члена на ББЦ - София”

1. Име..............Възраст.....Църква65..........

2. Колко души наброяваше ББЦ-София? (приблизително)

между 1985-1989........между 1990-1995........

3. От какви етноси, социални групи, възраст и пол бяха те:

между 1985-1989    между 1990-1995
a) българиа) българи
б) ромиб) роми
г) други.......г) други.......
 
а) бедниа) бедни
б) средна класаб) средна класа
в) богатив) богати
 
а) между 0-18а) между 0-18
б) между 19-29б) между 19-29
в) между 30-59в) между 30-59
г) над 60 годиниг) над 60 години
 
а) мъже66а) мъже
б) жениб) жени

4. Къде се събираше основно църквата
между 1985-1989между 1990-1995
а) домовеа) домове
б) църковни сгради    б) църковни сгради
в) големи залив) големи зали

5. Чрез какъв метод се привличаха невярващите?
между 1985-1989между 1990-1995
а) лично евангелизиранеа) лично евангелизиране
б) голяма евангелизация    б) голяма евангелизация
в) други ....в) други ....

6. Какви основни служения се извършваха67
между 1985-1989между 1990-1995
а) богослуженияа) богослужения
б) социална дейностб) социална дейност
в) детски служенияв) детски служения
г) юношески служения    г) юношески служения
е) женски служенияе) женски служения
ж) мъжки служенияж) мъжки служения
и) други......и) други......

7. Как се проповядваше Бошието слово? Под формата на:
между 1985-1989между 1990-1995
а) проповедиа) проповеди
б) библейски уроци    б) библейски уроци
в) систематичнов) систематично
г) несистематичног) несистематично

8. Каква беше формата на хваление?
между 1985-1989между 1990-1995
а) от песнаркиа) от песнарки
б) група за хвалениеб) група за хваление
в) със муз. инструменти    в) със муз. инструменти
г) без муз. инструментиг) без муз. инструменти

9. Има ли някакво събитие или фактор, което да е повлияло положително на духовния живот или върху нарастването на ББЦ - София през посочения период!

...

Приложение 3, “Богослужението - основна форма на служението”

От анализа на анкетите става ясно, че богослужението е основна форма на служението на ББЦ - София, преди 1989г. От първостепенна важност за вярващите е да посещават богослуженията, където да намерят вдъхновение, насърчение и храна на безсмъртните си души. Обикновено на едно богослужение се пеят духовни химни, проповядва се Словото Божие, принасят се молитви, практикуват се духовни дарби, споделят се свидетелства за Божия слава и др. Нека да кажем по нещо за всяко от тях:

Пеенето от песнарка е харатерно преди промените. Използват се няколко песнарки: Сборник от 1500 песни, печатани на циклостил, Сборник Сионски песни, Сборник песни от Светия Дух - песни “дадени от Духа” на братя и сестри от цяла България, Петдесетната песнарка. Песните са с повече куплети и изпълнени с дълбоко духовно съдържание. Обикновенно всеки от събранието е свободен да предложи песен, която се пее задружно от всички с духовен ентусиазъм.

Проповядването се извършва обикновено от ръкоположените служители, които седят с лице към събранието, но думата се дава и на всеки, който “е воден от Духа”. Проповядва се несистематично, но от цялата Библия (поради вярването, че цялото писание е Боговдъхновено), без предварителна подготовка, без записки (това е грях - говориш по човешки, а не от Бога), като се набляга силно на свръхестественото водителство. Целта на проповедта е да се докосне сърцето, да се нахрани душата, не обикновена риторика, но словото да донесе мир и радост в Светия Дух68. Основни теми: силна вяра, святост (“бягане от греха”), покаяние, какво ни различава от другите (безквасен хляб при Господна вечеря, миене на нозете, носене на забрадки и покриване на главите на жените при молитва), духовно воюване, личните взаимоотношения с Бога, и др. Често в началото на проповедта се обявява тема. Почти във всяка проповед се използват Евангелията. Разглеждат се и цели книги (напр. Битие). С преобрази: Египет - света, маслото в светилника - Св. Дух, Добрия Самарянин - Исус Христос; Постулати: “Бог говори”, “Правото учение”, “Сила за свидетелство”, “Викай към Бога”, и др.

Молитвите са спонтанни (не заучени), продължителни, всички се молят общо (не само един). Чува се едно странно и специфично шумолене, което увлича и благославя. Практикува се говорене на езици. Целта на молитвата е да доведе вярващия до едно особено състояние на благодат и единение с Бога. На всяко богослужение се отделя време за молитва за нужди, за изцерение, един за друг, за други църкви, за народа ни, и др.

Духовните дарби, които най-често се практикуват са дарбите на говорене: говорене на чужди езици, тълкуване на езици, пророчество за назидание, и др.

Свидетелства за Божиите дела. Всеки участник в събранието има възможност да свидетелства за това, как Бог е работил в живота му, как го е водил, изцелил, снабдил нужда, и др. Целта е да се насърчат вярващите в “пътя” и да се назидаят във вярата, да се покаже Божията сила и любов към неговите чада, и да Му се отдаде подобаваща слава.

Общата продължителност на богослуженията е в зависимост от ситуацията69 с приблизително следния ред70:

1. Молитва и приветствени слова

2. Песни от песнарките

3. Предисловие (проповед 5-7 мин.)

4. Молитва/песни, (споделяне ако някой е имал откровение или видение по време на богослужението71)

5. Официална проповед (20-50 мин)72

6. Песен

7. Дискус

8. Молитва за нужди

9. Поздрави73

Приложение 4, “Основаване на нови църкви”

В настоещо приложение (в подточка А) излагам модела на основаване на църквата в ж.к. “Люлин”. Той е близък до модела на основаване на повечето поместни църкви. Първо, налице е тясна връзка със служителите от Централната църква. Второ, извършва се евангелизационна работа. Трето, установява се едно постоянно място, където започват събрания и постепенно обособяване на църковно общество.

Всички поместни църкви са в духовно и литургично единство, няма някаква специална административна структура, която да ги обединява, а по скоро единната вяра, начина на служение и духовното общение.

В подточка Б, описвам основаването на ББЦ - “Ново поколение”, която е от другия вид църкви произлезли от Централната ББЦ, от така наречените “независими църкви”. Тя носи името на деноминацията, участва в общи мероприятия, но както и други подобни на нея църкви води един относително самостоятелен духовен живот.

Приложение 4,А. “Основаването на ББЦ - Люлин”

Основаването на църквата в ж.к. “Люлин” се свързва със служението на братята: Павел Игнатов, Борис Иванов, Здравко Латинчев и настоящия пастир Христо Чакалов.

През 1988г. брат Христо се разболява от рак на гърлото. След като се разбира, че е близко до смъртта, той търси различни средства за избавление. Лекарите му предписват лекарства, които постоянно трябва да взима, за да задържат развитието на болестта. През същата година жена му (Маргарита), донася от бившия Съветски съюз едно издание на Цариградската Библия, която той за кратко време прочита (особено впечатление му прави книгата Откровение на Йоана). Една сестра от църквата го завежда на богослужение в Горницата. Тогава казва на Бога: “Ако Те има изцери ме и ме научи да се моля”. За три поредни служби брат Христо е изцерен. Скоро е кръстен със Светия Дух и веднага започва да проповядва. Брат Борис и брат Здравко го кръщават във вода на 13 юли. Свързва се със сестрите Донка и Елена от Люлин, които са приели вярата от брат Павел. През дните, когато в Горницата няма богослужения те се събират и служат на Бога в апартамента на едната, пеят химни, молят се, четат Словото.

В началото на 1989г. наемат клуб на БСП срещу блока на брат Христо със 120 места. За две седмици клубчето се изпълва до коридора и навън. По това време брат Христо провежда две-седмичен непрекъснат пост и молитва, от което Бог му дава голяма сила, като започва да върши чудеса и знамения чрез него. “Когато се приближавах към хората, те падаха на земята от Божията сила” - свидетелства той. Мнозина се спасяват, а други се изцеряват от болестите си.

След като са изгонени от клубчето през 1991-1992г. започват събрания в дома на брат Христо (вторник, четвъртък и събота) - целият апартамент е изпълнен заедно с коридора и стълбището. В помощ на служението са брат Борис и брат Здравко, които раздават Господна трапеза, още опитни сестри като сестра Грозда.

Февруари 1993г. се местят на мястото, където са и до днес (февруари 2001г.), в ж.к. “Люлин” 5 част, в близост до последната спирка на трамвай 8 и автобус 310, временна постройка, която е служела за столова на работниците, които са достроявали тези последни блокове на Люлин.

Така от 4-5 души през 1988-ма, днес църквата има над 200 постоянни членове (роми и българи), ревностни последователи на Христа, плюс симпатизанти.

Приложение 4,Б. “Основаването на ББЦ - “Ново Поколение”

През 1990г. на 20 септември е регистрирана църква “Рема - Младост”. Втората част на името обозначава района, в който е започнала църквата, а именно в столичния квартал “Младост”. През 1997г., сменя името си на ББЦ “Ново поколение”.

Симеон Грозданов74 е един от основателите, който по време на основаването е на 28г. Започват като домашна група в квартала, наброяваща 12 души.

Идеята за започването не е конфликт в Българска Божия Църква, в която са се черкували до този момент основателите, но силното желание да се спечелят нови хора за Христа, и да започнат едно ново (модерно) служение.

Насочват се към отхвърлените социални групи (предимно наркомани), но също и към всички останали групи, независимо от етнос и социален статус.

Привличат нови хора главно чрез молитва към Бога, Той да ги довежда при тях, което скоро става раелност. Апартаментът, в който се събира домашната група скоро се изпълва до краен предел. Също благовестват на хора от тяхното обкръжение: съученици, колеги, съседи и др. В техните богослужения се пеят благозвучни и съдържателни песни в прослава на Бога, което също привлича невярващите. Прожектират и филма “Исус”, който току-що е преведен на български.

Засягат и елемента на поучение, като го балансират с други духовни активности. Организират редовни богослужения и библейски уроци.

Възприемат структура на управление: пастор, дякон, който заедно с още няколко членове съставляват духовен съвет.

Днес (ноември 2001г.), след 11 години църквата има около 600 члена. Събират се в кино “Освобождение”, в близост до Централна гара.

ББЦ “Ново поколение” вече има и своите по-големи духовни плодове. В началото на 2001г. един от пасторите й (Георги Пенчев) се отделя и основава нова църква с име ББЦ “Нов живот”, с около 100 души. Друг нейн пастор (Огнян Серафимов) е изпратен в Ямбол, където също основава църква. ББЦ “Ново поколение” има и други подразделения в цялата страна, и постоянно се опитва да “разширява своите предели”.

Под духовното ръководство на нейния главен пастор Пламен Цолов, това движение с членство предимно от млади и дръзновени последователи, развива социална и учебна дейност, музикално служение, хвалебни групи, драма, и др.

В момента е в процес на строеж (строи една модерна и многофункционална сграда с около 1000 места), като се връща отново в квартала, от където започва своето съществувание - “Младост”.

От 1995г. ББЦ “Ново поколение” се завръща в състава на Българска Божия Църква, и днес е носител не само на името й, но и деен участник във вътрешния й духовен живот.

Назад | Съдържание | Напред