Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

1.5. Описание на анкетите и интервютата

За събиране на информацията за настоящата дипломна работа, бяха направени 13 интервюта с пастири, и попълнени 40 анкети от членове на църквата. Останалата информация е почерпана от спомените и личната преценка на дипломанта.

За интервютата бяха използвани общи въпроси като: Повярване и връзка с ББЦ; Какво служение е имал през периода интервюирания пастор?; На какво се дължи църковния растеж?; Как е основана църквата, в която пастирува?; В какво се състоят допуснатите пропуски на водачите на църквата през периода?, и др. Също бяха задавани и допълнителни въпроси според знанието и опита, които притежава интервюираният пастор.

За въпросите зададени в анкетата, виж. Приложение 2, а за имената на всички участници в проучването виж. Библиография.

Един кратък преглед на попълнените анкети посочва, че преди 1989г, са преобладавали българите, а след това се засилва присъствието на ромите14, още се наблюдава едно известно присъствие на чужденци временно пребиваващи у нас (руснаци – емигранти, африканци – студенти, и др.). Преди и след 1989г. хората със средно социално ниво са преобладавали (разбира се имало е и бедни и богати, но те са били по-малко). Във възрастово отношение, и преди и след 1989г. са представени всички възрастови групи с леко превъзходство на втората възрастова група между 19-29 години. И преди и след 1989г. жените са били повече от мъжете (но от друга страна в ББЦ има един голям процент мъже, за разлика от други църковни общества, в които те почти липсват). Преди 1989г. църквата се е събирала предимно в частни домове, а след 1989г. тя се събира предимно в големи зали и църковни сгради. Личното евангелизиране е било основен инструмент за привличане на души към покаяние преди Промените. След Промените, то се запазва, но приоритет се дава на големите евангелизации. Богослуженията са основно средство на служението преди 1989г. (виж. Приложение 3), след 1989г. тази тенденция се запазва, но се наблюдава едно засилване и на други служения: социална дейност, детски служения, юношески служения, женски служения и др. По отношение на проповядването и преди 1989г. и след 1989г. проповедта си остава основно средство на поучение (тя е повече несистематична) с малки изключения15. По отношение на хвалението преди 1989г. Бог се възпява предимно от песнарки (виж. Приложение 3), без музикални инструменти или понякога се използва китара, след 1989г. става популярна групата за хваление с певци и инструменталисти.

На последния, но може би най-важния въпрос от анкетата: “Има ли някакво събитие или фактор, което да е повлияло положително на духовния живот или върху нарастването на църквата през 1985-1995г.?”, анкетираните посочват следните: Благоприятното време на промяна в страната (падането на комунизма и началото на демократичните промени). Даване свобода на личния избор и религиозното самоопределяне. Духовния вакуум и нуждата на сънародниците ни от Христос. Свободата да се проповядва. Големите евангелизации с Питър Юнгрен и Луиз Палау (посещението на западни служители). Библейското училище на Кийт де Майо. Мощното действие на Бог чрез Св. Дух (чудеса и знамения). Ползването на големи зали за богослужения. Модерното хваление. Молитвеното служение на църквата. Личното евангелизиране и довеждане на нови хора в църквата (близките взаимоотношения между вярващите). Гоненията преди 1989г.. Водачите на църквата. Всеобщо оживление. Любопитство, и др.

При изготвянето на съдържанието на тази дипломна работа са взети предвид повечето от изброените показатели.

Назад | Съдържание | Напред