Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

Глава 1. “Въведителни части”

1.1. Увод

През периода 1990-2000г. България претърпя динамично развитие. След падането на комунизма и навлизането на демокрацията в нашата страна, започнаха икономически, политически, и религиозни промени. С началото на тези промени в обществения живот се наложи “толерантността” като основно правило във взаимоотношенията между хората. Обществото, в което живеем започна бързо да се променя, според изискванията на новата действителност. Страната ни се отвори за света. Всеки получи свобода да се самоопределя политически и религиозно.

Евангелските църкви навлезнаха в един нов етап от своето служение, като започнаха активно да проповядват Евангелието, и да организират публични служения. Святият Божи Дух мощно потвърждаваше проповядваното Слово. Хиляди българи потърсиха спасение чрез Христа. Членският състав на църквите ни се увеличи многократно.

Още в първите години на моето следване в ОБФ към ВЕБИ2 имах желание да изследвам известния в църковните среди феномен “съживление”3. Тъй като самият аз съм повярвал през 1991г., бях лично съпричастен с този духовен подем, и събитията са живи в паметта ми, естествено бе да се насоча към тема за дипломна работа, свързана с този въпрос.

Първоначално исках да направя едно всеобхватно изследване, но от академична гледна точка това не беше възможно, поради което трябваше да се съсредоточа върху един конкретен въпрос, върху една конкретна църква. В това отношение ми помогна Факултетният съвет на ОБФ, като ми предложи настоящата тема: “Предпоставки и фактори обуславящи църковния растеж на Българска Божия Църква – София в периода 1985-1995г.”, която аз приех с радост, защото ставаше въпрос за църквата, в която съм повярвал, и в която служа и до днес. В избора си бях воден и от значимостта на темата.

Защо е нужно и полезно едно такова изследване? Първо, да разберем защо ББЦ нарасна лавинообразно. Второ, липсата на по-задълбочени изследвания на периода 1985-1995г. като цяло. Трето, Българска Божия Църква има малко издадени писани източници. Четвърто, да опозная и обикна църковното общество, на което принадлежа. Пето, с тази дипломна работа да дам своя принос към църковната история, църковния растеж и мисиологията.

Назад | Съдържание | Напред