Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

Анотация

Дипломната работа на Данаил Радков на тема: “Предпоставки и фактори обуславящи църковния растеж на Българска Божия Църква – София, през периода 1985-1995г.” се занимава с един от най-важните периоди, както в българския евангелизъм, така и в историята на ББЦ – София. Тя разкрива важни елементи от вътрешния живот и вярвания на ББЦ, както и външни фактори, които допринасят за многократното увеличаване на църковното й членство.

Приносът на тази дипломна работа е към дисциплините: Църковна история, Църковен растеж, Проповядване, Литургика, Петдесетна духовност, и др. В изложения материал читателят ще намери интересна информация и факти, които не са публикувани досега. Те са почерпени най-вече от интервюта и личната гледна точка на автора, който вярва, че те ще бъдат полезни не само за членовете на ББЦ, но също и за другите християни в България.

Annotation

The Diploma project of Danail Radkov titled “Prepositions and factors influencing the church growth of the Bulgarian Church of God in Sofia, during the period 1985-1995”, deal with one of the most important periods in the history of both Bulgarian evangelicalism, and the history of the Bulgarian Church of God (BCoG) in Sofia. It describes important elements of the inner life and beliefs of BCoG, as well as external factors, which became the reason for the incredeble increase of the church membership.

The impact of this Diploma project refers to the subjects of Church history, Church growth, Preaching, Liturgy, Pentecostal spirituality, etc. In the following material the reader will find interesting information and facts, which have not been published until presently. Especially they are derived from the interviews and personal point of view of the autor, who believes that they will be useful not only for the members of the BCoG, but also for other Christians in Bulgaria.

Съдържание | Напред