Начало > Креда, разработки, басни > Разработки
За нашите грехове
Google
ЗА НАШИТЕ ГРЕХОВЕ

(For Our Sins)

Апостол Павел прави забележително изказване в 5-та глава на II Коринтяни. Той казва: “Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога” /ст.21/. Ключовата дума в разбирането значимостта на неговото изказване е предлога “за”, което е превод на гръцката дума huper (or hyper). Това, което затруднява точния превод на този предлог е факта, че предлозите са най-сложните думи в гръцкия език. Те имат многообразни значения, в зависимост от тяхната употреба и контекст. Например, при акузатива huper означава “над” или “отвъд”. Във Филипяни 2:9 името на Исус е “над” или “стои над всяко друго име”. /Виж също I Коринтяни 4:6/. Обаче, при акузатив /винителен падеж/ предлогът се среща само 19 пъти в НЗ, докато в генетив /родителен падеж/ 126 пъти.

В генетив huper в оригинал означава “свръх” или “над” , но тази употреба не се среща в НЗ, освен когато предлога е прибавен към глагол, за да засили значението на думата. В класическия гръцки език huper означава “за”, “вместо”, “в името на” /в смисъл на представител на някого/, “поради”, и “относно” (Liddell and Scott). В Новия Завет има четири основни идеи изразени с предлога huper.

1. Може да означава “за” в смисъл “в името на”, особено когато се употребява след глагола “моля”. Матей 5:44 е пример за тази употреба: “… молете се за тия, които ви гонят.”

2. Може да означава “заради ” или “на мястото на”. I Коринтяни 15:29 е пример за тази употреба, където се говори за кръщението заради мъртвите.

3. По-малко срещата употреба на този предлог е “ по причина на” или “заради”. Деяния 5:41 е такъв пример; учениците бяха възрадвани “загдето се удостоиха да претърпят опозорения за Исусовото име.”

4. И най-накрая, понякога huper означава “затова”, значение, което е синоним на предлога peri. II Коринтяни 12:8, “Затова три пъти се молих на Господа …”.

Първите две употреби изглежда са възникнали от картината на един човек, който е наведен над друг, за да го защити, или щит, който е издигнат над главата, за да понесе ударите, вместо човека. Тези две употреби на huper понякога са спорни, защото те често са взаимозаменяеми и защото носят общовалидна истина, “саможертвата на Христос вместо нас” /Тренч/. В пасажите, където се казва, че Христос умря “за всички” или “за нас” изниква въпроса :“дали huper всъщност означава “заради” всички нас, или “вместо” нас? /Някои от пасажите повдигащи този въпрос са Евреи 2:9; Тит 2:14; I Тимотей 2:6; Галатяни 3:13; Лука 22:19-20; I Петрово 2:21; 3:18; 4:1; Римляни 5:8 и Йоан 10:15/. Някои биха спорили, че никой от тези пасажи не говори за Исусовата смърт като заместителство, докато други биха оспорили, че всички те говорят за замяната, “че Христос пострада не само за нас и за нашето добро, но също така и на наше място, и понесе наказанието за нашите грехове, които в друг случай трябваше сами да понесем” /Тренч/. Също според Тренч болшинството от пасажите с huper не означават нещо повече от “от името на” или “за доброто на”. Обаче е, сигурно е, че понякога huper означава “на наше място”.

Има примери за тази употреба в древния Гръцки език, както и в Новия Завет. В Хсенофоновите писания се среща въпросът: “Би ли умрял вместо този младеж?” (Anabasis 7.4-9; also see Plato Gorgian 515). Примерите са сходни и в Гръцките папируси, където huper се използва, за да опише човек, който пише за /от името на/ някой, който не би могъл да пише за себе си.

Освен I Коринтяни 15:29, има много други случаи на употреба на huper, които представят идеята за замяната. Апостол Павел казва, че Христос “ни освободи от проклятието на закона, като стана проклет за нас” /Галатяни 3:13/. Той зае мястото, което по право беше наше. Същата идея е изразена в II Коринтяни 5:21, “Той направи Него грях за нас”. Относно Онисима, Павел пише до Филимон, че той би желал да го задържи при себе си, така че, “да ми слугува вместо тебе” /Филимон 13 ст./ . Епафраст също беше верен служител на мястото на Колосяните, които не можеха да бъдат при Павел /Колосяни 1:17/. На Римляните, Павел казва, че би желал да стане анатема от Господа, заради своите братя, които са били отделени от Бога /Римляни 9:3/. II Коринтяни 5:14 очевидно говори за заместителство, когато четем “понеже един е умрял за всички, то всички сме умрели”. Относно това Колин Браун казва, “Смъртта на Христос беше смърт за всички, защото Той взе тяхната смърт”. Ако идеята един вместо много е ясно установена в стих 14, вероятно това е, защото същата идея се подразбира в стихове 15 и 21. Още повече, стих 20 от същата глава говори за Павловото настоятелно умоляване на вярващите “от Христова страна”. Други пасажи, които представят идеята за “на мястото на” са Римляни 8:31; Йоан 10:15; 11:50; I Петрово 3:18; и II Коринтяни 5:20.

Тук може да направим заключението, че когато huper “изразява подпомагане или услуга, то се отнася към хора, чието отношение е “от името на” /представяне/ или “на мястото на” /заместване/ … Да действаш от името на някой човек, често включва да правиш нещо вместо него.” Ето защо е толкова трудно да се разграничат двете значения и да бъде определено какво значат, защото те са взаимосвързани. Някои биха спорили, че huper изразява единствено идеята за представителство, защото предлогът анти изразява заместване. При това не е нещо необикновено за предлозите да се препокриват в значението си. Вярно е също така, че идеята за заместване представя някой, и представителят може да бъде заместител, така че може да се направи заключението, че идеята за заместването макар и не винаги да е основното значение на huper не се отдалечава много от него.

Тази статия е взета от книгата
SALVATION - Word studies from the Greek New Testament
by Gerald Cowen - стр 37-40.


1 See Deissmann, Light from the Ancient East (New York: George H. Doran, 1927); Moulton and Milligan.

2 Colin Brown, ed. Dictionary of New Testament Theology, 3 vols. (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976).

3 Ibid.