Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Б.Б.Ц. София - 1985-1995г.

1.3. Обяснение на термина “църковен растеж”

Когато говорим за “църковен растеж” ние трябва да отбележим, че той е резултат от някаква работа. На първо място, той е резултат от Божията работа в живота на грешника, когато Святия Дух го изобличава за грях, и му посочва Исус като Спасител, дава му вяра и го присъединява към Тялото Христово – Църквата (всичко това разбира се става със съгласието на човешката воля). На второ място, той е резултат от политически, социални, религиозни, и др. промени или обстоятелства, които може да не са главната причина, но да способстват за него. На трето място, той може да е резултат от покорството на Божията воля на една личност или на цели църковни общества, за лична духовна промяна и проповядване на Божието слово с дръзновение.

Или ако обобщим тези три елемента, “църковен растеж” е: “резултат от действието на Светия Дух в сърцето на грешника, което довежда мнозина до спасително покаяние и вяра в Исус Христос в дадена нация, географско място или църковно общество; процес често съпътстван с политически, икономически, социални, религиозни или други промени, и също подбуден (иницииран) от една личност или църковно общество, които са се покорили на Божията воля да живеят свят живот и да проповядват Словото Божие”.

При църковният растеж на ББЦ – София всички тези елементи са налице: имало е действие на Св. Дух, обществени промени, както и лично и църковно посвещение на проповядване Божието слово.

Говорейки за църковен растеж в настоящата дипломна работа, трябва да се има предвид по-скоро численият растеж на църквата, отколкото другите аспекти на духовното израстване, което може да бъде обект на изследване на друга дипломна работа.

Назад | Съдържание | Напред